خانه

اطلاعات

محصولات بازدید شده

برچسب‌ها

نماد الکترونیک

ارزان شد! کولرسلولزی ابی VC6 نمایش بزرگتر

VC6کولرابی سلولزی بالازن

4928

محصول جدید

 •  راندمان تبخیر بالای 83 درصد
 • مناسب برای سیستم کانال کشی هوا 
 • عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی 
 • کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )
 • ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 
 • عملکرد کم صدا 
 • 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  
 • سازگار با محیط زیست برخلاف سیستم های سرمایش تراکمی 
 • نصب آسان تر و ارزان تر نسبت به کولر گازی  
 

جزییات بیشتر

4 قلم

14,236,000 تومان بدون مالیات

-43,000 تومان

14,279,000 تومان بدون مالیات

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

آسایش بیشتر
کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
 تنظیم زمان کار کولر (خاموش و روشن کردن) با استفاده از تایمرالکترونیکـی
کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان
خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی (تا 30%)
در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا ۳۰% خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد .ً رانـدمـــان تبخیــر آن را درافتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــوالمــدت سـه هفتـه از حـدود 70% بـه 50% کاهـش مـی دهـد (براسـاس گـزارش فنـی بانـکجهانـی ویرایـش 1999.)پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـبو پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود 83% اسـت در طـول زمـان حفـظمی نماید.
کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی 40°c پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــرپوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی 37 °c پاسـخگو می باشـد.
سرمـایش مطمئـن تـرعـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـرروی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .
 ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کلســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.
سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.
مصـرف بـرق کمتـر
بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی ازشـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولرسـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـلتوجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .
 کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـلتوجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـافدمای روز و شـب زیــاد اسـت (حــدود 10 °C تـا 15 °C) مانند: تهــران، اصفهــان،کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.
مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل یک پنجم سیسـتم کولرگازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.
سیستـم محافـظ جـان
سیسـتم جلوگیـری از بـرق گرفتگـی (RCCB): در صورتـی که میزان نشـتی برقدر سیسـتم سـیم کشـی برق کولر، بیش از 30 میلی آمپر (حد خطر برای انسـان) باشـد، عملکـرد کولر به صـورت اتوماتیک قطع مـی گردد.
 قابلیـت قطـع دو قطـب: قطـع کامل فـاز و نول کولرسـلولزی بـرای حفاظت درمقابـل خطاهای ناشـی از سـیم کشـی اشـتباه فاز و نـول در هنـگام نصب کولر
عدم کـاهش خنکـی در طـول فصـل بر خـالف کولرهـای پوشالـی
 به دلیل عدم استحکام و تغییر شکل پوشـال معمولی راندمان تبخیر پوشـال درمدت 3 هفتـه اول مـی تواند از حدود 70% به 50% کاهش یابد (گزارش فنی بانک جهانـیویرایش 1999) ولـی پد سلولـزی راندمان تبخیـر خود را که حدود 83%است در طول زمان مصرف حفظ می نماید.
تنفـس سالـم تر
صدا و لرزش کمتر

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

VC6کولرابی سلولزی بالازن

VC6کولرابی سلولزی بالازن

 •  راندمان تبخیر بالای 83 درصد
 • مناسب برای سیستم کانال کشی هوا 
 • عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی 
 • کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )
 • ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 
 • عملکرد کم صدا 
 • 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  
 • سازگار با محیط زیست برخلاف سیستم های سرمایش تراکمی 
 • نصب آسان تر و ارزان تر نسبت به کولر گازی