شاخه‌ها

اطلاعات

برچسب‌ها

نماد الکترونیک

فرد کالا چیست؟

توسعه اینترنت روش‌های خرید ما را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و

ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند.

ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است. همه سخت در حال تلاش برای پیشرفت‏‏‌های

  دیگر داریم. فشرده‏‌تری ریزی برنامه اوقات این برای ما همه است. شده گرانبها‌تر بسیار روزانه مشغله‏‌های وجود با ما فراغت اوقات بهایامروزه

  دست از را خود اولویت انسان‌ها از بسیاری برای شهری سفرهای و خرید مانند اهمیت با نه‌چندان فعالیت‏‌های در طولانی نسبتا زمان‌هاییصرف

  کنند. زندگی امروزی‏‌تر و هوشمندانه‏‌تر زندگی، نا‏کارآمد و قدیمی الگوهای در تغییر با که می‏‌کند مجاب را آنها انسان‌ها، هوشمندی است.داده

  به نسبت بیشتری اولویت روزانه خستگی‏‏‌های رفع و شخصی علایق از بردن لذت ورزش، آموزش، تفریح، برای فراغت اوقاتصرف

 کالا. دیگر خرید و انتخاب برای جمله از دارد، وجود جدیدتری حل‏‏‏‌های راه‏ روزمره نیازهای بیشتر برای دیگرامروز کمتر کسی برای خرید کالا،

  انتخاب حق امروز دنیای در مشتری می‏‌برند. را استفاده نهایت موجود اطلاعات و خود گسترده انتخاب حق از خرید از قبل و پیشاپیشمشتریان

  هوشمندانه‏‌تر نو‏تر، رو‏‌ش‌های به خرید بی‏‌گمان امروزی زندگی کند. انتخاب بیشتری قطعیت با و دقیق‏‌تر است مایل و می‏‌کند طلب رابیشتری

  فروشگاه‏‏‌‏های مشتریان و اینترنتی سرویس‌های کنندگان استفاده‏ تعداد به روز هر که روست همین از می‏‌طلبد. را بخش‏‌تری لذت‏‏ البتهو

شخصی و جمعی خود هستیم.

فعالیت‌‏‏‏های وقت‌گیر و در عین حال کم اهمیت‏‏‏‌تر مانند خرید کردن دارند.

 بدون تحقیق و بررسی دقیق اقدام می‏‌کند.

اینترنتی افزوده می‌‏‏شود.

فرد کالا: فروشگاه اینترنتی که بر اساس انتخاب و خرید کالا بصورت آنلاین پایه گذاری شده است.

  ، خانگی لوازم ، دیجیتال کالاهای : از عبارتند فروشگاه این در شده عرضه کالاهای که است ایران در کالا اینترنتی های فروشگاه از یکی کالافرد

  بیطرفانه جایگاه حفظ و خرید فرایند در مشتریان همراهی در را خود تلاش نهایت مختلف برندهای با متنوع کالاهای عرضه با دارد نظر در کالافرد

  حداکثر با و بررسی را کالا فرد سایت وب از کالا از کامل اطلاعات دریافت با و انتخاب حق با توانند می مشتریان و کاربران کند می آنها میاندر

لوازم بهداشتی و ساختمانی ، ماشینهای اداری

اطمینان کالاهای خود را انتخاب و خرید نمایند.

فرد کالا در حال دریافت نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

  این کالا فرد هدف آنهاست خرید از پیش فرایند در تسهیل برای استانداردها بالاترین با کاربران نیاز مورد فنی مشخصات ارائه کالا فرد هدفهای ازیکی

  کیفیت بردن بالا کالا فرد مشی خط نمایند انتخاب آسانی به و بالا دقت با و درستی به را خود نیاز مورد تخصصی کالاهای بتوانند آن کاربران کهاست

  اصلی کنندگان توزیع و واردکنندگان ، کنندگان تولید همکاری با و مختلف های گروه در برندها معتبرترین از ای گسترده طیف ارائه با کالافرد

  همراه به مناسب های قیمت ارائه سازد برآورده را آنان متفاوت کاربردهای با مشتریان مختلف نیازهای تا کند می تلاش ، سایت در شده ارائهکالاهای

  تعاملات در دسترس در ابزارهای و توان نهایت بکارگیری با کالا فرد باشد می کالا فرد اولیه های اولویت از فروش از پس خدمات و مطلوبکیفیت

فرد کالا به منظور قدردانی از مشتریان خود تخفیفات و هدایای ویژه ای برای خریدارانی که بیش از سه بار خرید نمایند در نظر گرفته است.

  آورده فراهم کالا خرید و انتخاب بررسی فرایند در را قیمت ترین پایین و خدمات بهترین ارائه منظور به را خود تلاش نهایت همواره کالا فردکارکنان

خرید مشتریان ، پیش ، حین و پس از خرید می باشد.

خود با تامین کنندگان در نظر دارد پایین ترین قیمت را با بهترین خدمات پس از فروش به کاربران خود عرضه نماید.

اند.

نام و نام خاتوادگی صاحب امتیاز نماد: حسین پورفرد

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی شیمی

تلفن تماس: 77950205-021 و 77626321-021